Giáo viên

Phân công giáo viên giảng dạy của Trường THCS Chu Văn An

Stt Giáo viên dạy Môn học Tên lớp Tg Điểm M Điểm 15′ Điểm 45′ Điểm HK
1 Lục Vĩnh Hưng Âm nhạc 6A 34 1 2 2 1
2 Lục Vĩnh Hưng Âm nhạc 6B 32 1 2 2 1
3 Đào Tiên Trí Âm nhạc 6C 33 1 2 2 1
4 Đào Tiên Trí Âm nhạc 6D 28 1 2 2 1
5 Đào Tiên Trí Âm nhạc 7A 35 1 2 1 1
6 Đào Tiên Trí Âm nhạc 7B 33 1 2 1 1
7 Đào Tiên Trí Âm nhạc 7C 31 1 2 1 1
8 Lục Vĩnh Hưng Âm nhạc 8A 27 2 2 1 1
9 Lục Vĩnh Hưng Âm nhạc 8B 31 2 2 1 1
10 Lục Vĩnh Hưng Âm nhạc 8C 30 2 2 1 1
11 Trương Thị Thu Quỳnh Công nghệ 6A 34 1 2 1 1
12 Trương Thị Thu Quỳnh Công nghệ 6B 32 1 2 1 1
13 Trương Thị Thu Quỳnh Công nghệ 6C 33 1 2 1 1
14 Trương Thị Thu Quỳnh Công nghệ 6D 28 1 2 1 1
15 Nguyễn Thị Trang Công nghệ 7A 35 2 2 1 1
16 Nguyễn Thị Trang Công nghệ 7B 33 2 2 1 1
17 Nguyễn Thị Bảo Yến Công nghệ 7C 31 2 2 1 1
18 Trần Thị Oanh Công nghệ 8A 27 2 3 2 1
19 Trần Thị Oanh Công nghệ 8B 31 2 3 2 1
20 Trần Thị Oanh Công nghệ 8C 30 2 3 2 1
21 Nguyễn Thị Hải Vân Địa lí 6A 34 1 2 1 1
22 Nguyễn Thị Hải Vân Địa lí 6B 32 1 2 1 1
23 Nguyễn Thị Hải Vân Địa lí 6C 33 1 2 1 1
24 Trần Thị Nguyệt Tú Địa lí 6D 28 1 2 1 1
25 Nguyễn Thị Hải Vân Địa lí 7A 35 1 2 1 1
26 Nguyễn Thị Hải Vân Địa lí 7B 33 1 2 1 1
27 Nguyễn Thị Hải Vân Địa lí 7C 31 1 2 1 1
28 Nguyễn Thị Hải Vân Địa lí 8A 27 2 2 1 1
29 Nguyễn Thị Hải Vân Địa lí 8B 31 2 2 1 1
30 Nguyễn Thị Hải Vân Địa lí 8C 30 2 2 1 1
31 Trần Thị Tuyền Gdcd 6A 34 1 2 1 1
32 Trần Thị Tuyền Gdcd 6B 32 1 2 1 1
33 Bùi Văn Minh Gdcd 6C 33 1 2 1 1
34 Bùi Văn Minh Gdcd 6D 28 1 2 1 1
35 Đặng Thị Mai Gdcd 7A 35 1 2 1 1
36 Đặng Thị Mai Gdcd 7B 33 1 2 1 1
37 Đặng Thị Mai Gdcd 7C 31 1 2 1 1
38 Đặng Thị Mai Gdcd 8A 27 2 2 1 1
39 Đặng Thị Mai Gdcd 8B 31 2 2 1 1
40 Đặng Thị Mai Gdcd 8C 30 2 2 1 1
41 Phạm Thị Lương Hóa học 8A 27 2 3 2 1
42 Nguyễn Thị Hồng Gấm Hóa học 8B 31 2 3 2 1
43 Phạm Thị Lương Hóa học 8C 30 2 3 2 1
44 Nguyễn Thị Thanh Hoa Lịch sử 6A 34 1 2 1 1
45 Nguyễn Thị Thanh Hoa Lịch sử 6B 32 1 2 1 1
46 Nguyễn Thị Thanh Hoa Lịch sử 6C 33 1 2 1 1
47 Lương Minh Huệ Lịch sử 6D 28 1 2 1 1
48 Nguyễn Thị Thanh Hoa Lịch sử 7A 35 1 2 1 1
49 Nguyễn Thị Thanh Hoa Lịch sử 7B 33 1 2 1 1
50 Nguyễn Thị Thanh Hoa Lịch sử 7C 33 1 2 1 1
51 Nguyễn Thị Thanh Hoa Lịch sử 8A 27 2 2 2 1
52 Nguyễn Thị Thanh Hoa Lịch sử 8B 31 2 2 2 1
53 Nguyễn Thị Thanh Hoa Lịch sử 8C 30 2 2 2 1
54 Trần Đức Hạnh Mĩ thuật 6A 34 1 1 1 1
55 Trần Đức Hạnh Mĩ thuật 6B 32 1 1 1 1
56 Trần Đức Hạnh Mĩ thuật 6C 33 1 1 1 1
57 Trần Đức Hạnh Mĩ thuật 6D 28 1 1 1 1
58 Trần Đức Hạnh Mĩ thuật 7A 35 1 2 1 1
59 Trần Đức Hạnh Mĩ thuật 7B 33 1 2 1 1
60 Trần Đức Hạnh Mĩ thuật 7C 31 1 2 1 1
61 Trần Đức Hạnh Mĩ thuật 8A 27 2 2 1 1
62 Trần Đức Hạnh Mĩ thuật 8B 31 2 2 1 1
63 Trần Đức Hạnh Mĩ thuật 8C 30 2 2 1 1
64 Nguyễn Tuyết Nhung Ngoại ngữ 6A 34 2 2 2 1
65 Phạm Thị Hà Trang Ngoại ngữ 6B 32 2 2 2 1
66 Vũ Điệp Lan Ngoại ngữ 6C 33 2 2 2 1
67 Vũ Điệp Lan Ngoại ngữ 6D 28 2 2 2 1
68 Phạm Thị Hà Trang Ngoại ngữ 7A 35 2 2 2 1
69 Nguyễn Thị Thanh Huyền Ngoại ngữ 7B 33 2 2 2 1
70 Nguyễn Thị Thanh Huyền Ngoại ngữ 7C 31 2 2 2 1
71 Nguyễn Thị Thanh Huyền Ngoại ngữ 8A 27 2 2 2 1
72 Nguyễn Tuyết Nhung Ngoại ngữ 8B 31 2 2 2 1
73 Nguyễn Tuyết Nhung Ngoại ngữ 8C 30 2 2 2 1
74 Phạm Thị Thu Thủy Ngữ văn 6A 34 3 4 4 1
75 Phạm Thị Thu Thủy Ngữ văn 6B 32 3 4 4 1
76 Nguyễn Đức Toàn Ngữ văn 6C 33 3 4 4 1
77 Nguyễn Đức Toàn Ngữ văn 6D 28 3 4 4 1
78 Nguyễn Thị Thanh Tâm (Xh) Ngữ văn 7A 35 2 4 4 1
79 Nguyễn Thị Thanh A Ngữ văn 7B 33 2 4 4 1
80 Nguyễn Thị Thanh Tâm (Xh) Ngữ văn 7C 31 2 4 4 1
81 Phạm Thị Thu Thủy Ngữ văn 8A 27 2 4 4 1
82 Nguyễn Đức Toàn Ngữ văn 8B 31 2 4 4 1
83 Nguyễn Thị Thanh Tâm (Xh) Ngữ văn 8C 30 2 4 4 1
84 Nguyễn Văn Diễn Sinh học 6A 34 1 2 1 1
85 Nguyễn Văn Diễn Sinh học 6B 32 1 2 1 1
86 Nguyễn Văn Diễn Sinh học 6C 33 1 2 1 1
87 Nguyễn Văn Diễn Sinh học 6D 28 1 2 1 1
88 Phạm Thị Hòa Sinh học 7A 35 1 2 1 1
89 Phạm Thị Hòa Sinh học 7B 33 1 2 1 1
90 Phạm Thị Hòa Sinh học 7C 31 1 2 1 1
91 Phạm Thị Hòa Sinh học 8A 27 2 3 2 1
92 Phạm Thị Hòa Sinh học 8B 31 2 3 2 1
93 Phạm Thị Hòa Sinh học 8C 30 2 3 2 1
94 Nguyễn Hữu Thái Thể dục 6A 34 1 2 2 1
95 Nguyễn Hữu Thái Thể dục 6B 32 1 2 2 1
96 Nguyễn Hữu Thái Thể dục 6C 33 1 2 2 1
97 Nguyễn Hữu Thái Thể dục 6D 28 1 2 2 1
98 Nguyễn Trác Hải Thể dục 7A 35 1 2 2 1
99 Nguyễn Trác Hải Thể dục 7B 33 1 2 2 1
100 Nguyễn Trác Hải Thể dục 7C 31 1 2 2 1
101 Phạm Thành Đông Thể dục 8A 27 1 2 2 1
102 Phạm Thành Đông Thể dục 8B 31 1 2 2 1
103 Phạm Thành Đông Thể dục 8C 30 1 2 2 1
104 Đỗ Thị Nguyệt Quế Toán 6A 34 2 3 3 1
105 Vũ Quốc Tuấn Toán 6B 32 2 3 3 1
106 Trịnh Tố Hoan Toán 6C 33 2 3 3 1
107 Đỗ Thị Nguyệt Quế Toán 6D 28 2 3 3 1
108 Trịnh Tố Hoan Toán 7A 35 2 3 3 1
109 Ngô Thị Giang Toán 7B 33 2 3 3 1
110 Trịnh Tố Hoan Toán 7C 31 2 3 3 1
111 Phạm Ngọc Hoa Toán 8A 27 2 4 3 1
112 Ngô Thị Giang Toán 8B 32 2 4 3 1
113 Phạm Ngọc Hoa Toán 8C 30 2 4 3 1
114 Nguyễn Thị Thanh Tâm Tự chọn 6A 34 1 2 2 1
115 Nguyễn Thị Thanh Tâm Tự chọn 6B 32 1 2 2 1
116 Nguyễn Thị Thanh Tâm Tự chọn 6C 33 1 2 2 1
117 Nguyễn Thị Thanh Tâm Tự chọn 6D 28 1 2 2 1
118 Phạm Thị Loan Tự chọn 7A 35 2 3 2 1
119 Phạm Thị Loan Tự chọn 7B 33 2 3 2 1
120 Phạm Thị Loan Tự chọn 7C 33 2 3 2 1
121 Vũ Quốc Tuấn Tự chọn 8A 27 2 3 2 1
122 Đặng Ngọc Anh Tự chọn 8B 31 2 3 2 1
123 Đặng Ngọc Anh Tự chọn 8C 30 2 3 2 1
124 Phạm Thị Tuấn Anh Vật lí 6A 34 1 1 1 1
125 Phạm Thị Tuấn Anh Vật lí 6B 32 1 1 1 1
126 Phạm Thị Tuấn Anh Vật lí 6C 33 1 1 1 1
127 Phạm Thị Tuấn Anh Vật lí 6D 28 1 1 1 1
128 Bùi Hồng Đoàn Vật lí 7A 35 1 2 1 1
129 Bùi Hồng Đoàn Vật lí 7B 33 1 2 1 1
130 Bùi Hồng Đoàn Vật lí 7C 31 1 2 1 1
131 Bùi Hồng Đoàn Vật lí 8A 27 2 3 2 1
132 Bùi Hồng Đoàn Vật lí 8B 31 2 3 2 1
133 Bùi Hồng Đoàn Vật lí 8C 30 2 3 2 1